Jurajski Ekologiczny Serwis Informacyjny

Przyroda

Ochrona

Zagrożenia

Prasa


AKTUALNOŚCI

v     Rada Gminy Bolesław podjęła uchwałę. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego kopalni dolomitów "Ujków Stary" w Bolesławiu o pow. ok. 155 ha, położonego pomiędzy ogrodzeniem ZGH i stawami osadowymi. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie w Urzędzie Gminy w Bolesławiu ul. Główna 58, w terminie do dnia 18 sierpnia 2008 r.

v     Do publicznego wglądu wyłożony został projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów osadniczych w Zedermanie i Kogutku wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko w granicach określonych:
- od strony północnej odcinkiem drogi krajowej nr 94 włącznie, od strony zachodniej wzdłuż granicy terenów publicznych przy szkole podstawowej, od strony południowej odcinkiem drogi powiatowej nr 14-407 relacji Zederman-Zimnodół włącznie, od strony wschodniej węzłem komunikacyjnym, w którym droga powiatowa relacji Zederman-Zimnodół ma włącznie do drogi krajowej,
- w granicach  północnej części działki nr ewid. gr. 503/1 na długości około 95 m od drogi powiatowej relacji Zederman - Zimnodół wraz z przyległymi fragmentami działek numerach ewid. gr.: 503/2 i 504.
Z  dokumentami można zapoznać się w dniach od 04.08.2008r. do  25.08.2008r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz -   Rynek 1, 32-300 Olkusz, w Wydziale Urbanistyki i Architektury pok. nr 219

v     w godzinach: od  9.00 do 13.00  - ( od wtorku do piątku), od  9.00 do 11.00 i od 13.00 do 16.30 – ( w poniedziałki). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu  19.08.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w sali narad (nr 112) o godz. 11.00. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w sekretariacie Urzędu w terminie do dnia 9 września 2008r.

v     W Krakowie działa pogotowie interwencyjne ds. zwierzyny. Mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać konieczność interwencji za pośrednictwem Policji, Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pogotowie działa całodobowo, telefon 012 417 00 45

v     Wojewoda Małopolski, zawarł umowę z firmą Kaban, która będzie się zajmowała znalezionymi chorymi lub padłymi zwierzętami, uznawanymi za chronione. Firma ma działać na terenie Krakowa i województwa. Będzie reagować przez całą dobę na sygnały od policji i straży miejskiej. Jej pracownicy przyjadą m.in. do łabędzi, bocianów, wilków, wiewiórek i ptaków drapieżnych.

v     Przyrodnicze i ekologiczne czasopisma w Trzebini
Od kilku lat w Czytelni Czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini ul. Narutowicza 10 można korzystać z czasopism o szeroko rozumianej tematyce przyrodniczej i ekologicznej, których prenumeratę finansuje gmina Trzebinia.

 
Ratujmy dolinę Rospudy

Usuwanie
drzew i krzewów

 

Programy
ochrony środowiska

 

Plany
gospodarki odpadami

 

Przydatne adresy

 

Napisz do nas
jura@eko.org.pl

 

Jurajskie Forum Dyskusyjne

Cracovia Urbs Europea