POWRóT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ


REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH
OJCOWSKI PARK NARODOWY

 

§ 1.

1. Na obszarze Parku ochronie podlega całość przyrody, swoiste cechy krajobrazu oraz obiekty dziedzictwa narodowego. Nadrzędnym celem Parku jest poznanie, zachowanie całości ekosystemów przyrodniczych wraz z warunkami ich funkcjonowania oraz odtworzenie zniekształconych i zanikających ogniw rodzimej przyrody.

2. Wszelkie działania na terenie Parku podporządkowane są ochronie przyrody i mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi działaniami.

 

§ 2.

Przebywających na terenie Parku obowiązują przepisy ujęte w regulaminie oraz stosowanie się do poleceń pracowników Parku, członków Straży Ochrony Przyrody i Społecznych Opiekunów Przyrody.

 

§ 3.

Poruszanie się po terenie Parku jest dozwolone wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych i rowerowych.

 

§ 4.

1. Używanie pojazdów spalinowych i konnych jest dozwolone wyłącznie na wyznaczonych drogach publicznych.
2. Zatrzymanie i postój pojazdów mechanicznych i konnych dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
3. Jazda rowerami po Parku jest dozwolona tylko po drogach publicznych i szlakach wyznaczonych dla rowerów.

4. Jazda konna dozwolona jest wyłącznie po drogach utwardzonych z całkowitym wyłączeniem Parku Zamkowego.

 

§ 5.

Uprawianie sportu i organizowanie imprez turystycznych może odbywać się tylko po otrzymaniu zgody Dyrektora Parku.

 

§ 6.

Wycieczki zbiorowe mogą zwiedzać Park tylko pod opieką uprawnionych przez dyrekcję Parku przewodników. Ilość uczestników obsługiwanych przez jednego przewodnika nie może przekraczać 50 osób.

 

§ 7.

Na terenie Parku zabronione są wszelkie działania mogące zniszczyć lub zmieniać naturalny krajobraz lub jego elementy, a w szczególności:

1. usuwanie, niszczenie, uszkadzanie szaty roślinnej;

2. zbiór dziko rosnących roślin lub ich części, owoców, grzybów;

3. chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenie nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich, wybieranie jaj;

4. niszczenie i uszkadzanie drzew i innych roślin;

5. niszczenie gleby, uszkadzanie i wydobywanie skał i minerałów;

6. wydobywanie szczątków zwierząt, roślin kopalnych i rozkopywanie namulisk jaskiń;

7. zakłócanie ciszy;

8. rozniecanie i palenie ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi;

9. zaśmiecanie i zanieczyszczanie gleby; wód i powietrza;

10. niszczenie i uszkadzanie zabytków kulturowych;

11. wyprowadzanie psów bez uwięzi;

12. prowadzenie działalności handlowej bez zgody Dyrektora Parku;

13. umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków bez zgody Dyrektora Parku;
14. obozowanie poza miejscami wyznaczonymi przez Dyrektora Parku;

15. penetracja jaskiń.

 

§ 8.

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą również osób i instytucji prowadzących działalność gospodarczą na terenie Parku.

 

§ 9.

Służba Parku ma prawo legitymowania osób przebywających na terenie Parku oraz nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatów karnych za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie Parku i niniejszego regulaminu.

 

§ 10.

Przebywającym w Ojcowskim Parku Narodowym powierza się pieczę nad zachowaniem w stanie nienaruszonym zasobów przyrodniczych i kulturowych.

 

§ 11.

Podstawą niniejszego regulaminu są następujące akty prawne:

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 12.12.1991 r. (Dz.U. nr 114 z dnia 12.12.1991 r., poz. 492)

- Zarządzenie nr 27 Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 09.07.1992 r. w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8.08.97 w sprawie utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego (Dz.U. nr 99 z dnia 21.08.1997 r., poz.607).
 

POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ