POWRóT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ


ZESPóŁ JURAJSKICH PARKóW KRAJOBRAZOWYCH
W KRAKOWIE

 


Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie
powstał w 1981 r.

W jego skład wchodzi 6 parków krajobrazowych:

Bielańsko-Tyniecki P.K.
    (pow. parku: 6415,5 ha; pow. otuliny: 9996,3  ha)
Dłubniański P.K.
    
(pow. parku: 10959,6 ha; pow. otuliny: 11684,7  ha)
P.K. Dolinki Krakowskie
    (pow. parku: 20686,1 ha; pow. otuliny: 13017,0  ha)
P.K. Orlich Gniazd       
    (część południowa, położona w województwie małopolskim)
    (pow. parku: 12842,2 ha; pow. otuliny: 18751,9  ha) 
Rudniański P.K.
    (pow. parku: 5813,9 ha; pow. otuliny: 6713,0  ha)
Tenczyński P.K.
    (pow. parku: 13658,1 ha; pow. otuliny: 13413,9  ha)

Łączna powierzchnia parków wynosi 70375,4 ha,
a ich otulina - 73576,8 ha
 
Strona internetowa
Dyrekcji ZJPK:
www.parkijurajskie.internetdsl.pl

Rozporządzenia Wojewody
Małopolskiego
w sprawie
Jurajskich Parków Krajobrazowych:

P.K. OrlichGniazd

Rudniański P.K
Bielańsko-Tyniecki P.K.
P.K. Dolinki Krakowskie


Tenczyński P.K
Dłubniański P.K.


 


Celami ochrony Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych są:


1) ochrona wartości przyrodniczych:
a) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej;
b) ochrona naturalnej różnorodności florystycznej i faunistycznej;
c) zachowanie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem
roślinnosci kserotermicznej, torfowiskowej oraz wilgotnych łąk;
d) zachowanie korytarzy ekologicznych;
2) ochrona wartości historycznych i kulturowych:
a) ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespołów wiejskich, podmiejskich i miejskich;
b) współdzialanie w zakresie ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia; 
3) ochrona walorów krajobrazowych:
a) zachowanie otwartych terenów krajobrazów jurajskich;  
b) ochrona przed przekształceniem terenów wyróżniajacych się walorami estetyczno-widokowymi;  
4)  społeczne cele ochrony:
a) racjonalna gospodarka przestrzenia, hamowanie presji urbanizacyjnej;  
b) promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych z uwarunkowaniami środowiska, w tym szczególnie
turystyki, wypoczynku i edukacji.    

Na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych zakazuje się:  

1. realizacji przedsiewzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy
Prawo ochrony środowiska;   
2. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc
rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;  
3. likwidowania i niszczenia zadrzewien śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  
4. pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt a także minerałów;  
- zakaz nie dotyczy wymienionych w rozporządzeniach pojedynczych złóż surowców. 
5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową,
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych.
- zakaz nie dotyczy wykonywania koniecznych prac ziemnych bezpośrednio związanych z realizacją dopuszczalnych
w Parku  robót budowlanych.

6.dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  
7. budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek i
innych zbiorników wodnych, a w odniesieniu do obszarów określonych w załącznikach do rozporządzeń w pasie szerokości do 100 m od linii brzegów rzek i zbiorników wodnych z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
- zakaz dotyczy wymienionych w rozporządzeniach rzek i zbiorników wodnych;
- zakaz nie dotyczy:
1) budowania nowych obiektów budowlanych na obszarach, co do których:
a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszczają budowę nowych obiektów budowlanych w takim zakresie, w jakim budowa została
jednoznacznie dopuszczona w tych aktach prawnych;
b) uzgodnione z Wojewodą Małopolskim w trybie Ustawy o ochronie przyrody w związku z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszczają budowę nowych obiektów budowlanych
w takim  zakresie, w jakim budowa ta została jednoznacznie dopuszczona w tych aktach prawnych;
2) obszarów, co do których w dniu 10 lutego 2006 r. istniały decyzje o warunkach zabudowy, do czasu wykonania na ich podstawie przedsięwzięć inwestycyjnych lub utraty mocy obowiązującej takich decyzji.

8. likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno -
błotnych;  
9. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;  
10. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;  
11. organizowania rajdów motorowych i samochodowych.
- zakaz nie dotyczy dróg publicznych.
 


 

POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ