POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ


PLANY GOSPODARKI ODPADAMI

Ustawa o gospodarce odpadami nakłada na zarządy województw, powiatów i gmin obowiązek sporządzania planów gospodarki odpadami.

Plany te określają:

1) aktualny stan gospodarki odpadami,
2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania
    odpadami,
4) instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,
5) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Plany są opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawują organy gminy, plan gospodarki odpadami obejmuje zadania planu powiatowego i gminnego. Projekt planu jest opiniowany przez zarząd województwa.

Zarządy gmin, będących członkami związków międzygminnych, mogą opracować jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania gminnego planu gospodarki odpadami. Projekt planu jest opiniowany przez zarządy województw i powiatów, na których terenie położone są gminy.

Zarządy powiatów, będących członkami związków powiatów, mogą opracować jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania powiatowego planu gospodarki odpadami. Projekt planu jest opiniowany przez zarządy województw, na terenie których położone są powiaty oraz zarządy gmin z terenu tych powiatów.

Minister właściwy do spraw środowiska, zarząd województwa, zarząd powiatu i zarząd gminy składają co 2 lata, odpowiednio Radzie Ministrów, sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy, sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami.

Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa.   

Wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami powinien być opracowywany zgodnie z planami wyższego szczebla.  

Krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami określa w szczególności:   

1) rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,   
2) rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,
3) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,  
4) projektowany system gospodarowania odpadami.   

Gminny plan gospodarki odpadami określa ponadto:   

1) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć,   
2) harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła.   

Krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.
 

GMINE PLANY
GOSPODARKI
ODPADAMI

Alwernia

Babice

Bolesław

Bukowno

Chrzanów

Czernichów

Gołcza

Iwanowice

Jerzmanowice-Przeginia

Klucze

Kraków

Krzeszowice

Liszki

Michałowice

Olkusz

Skała

Sułoszowa

Trzebinia

Trzyciąż

Wielka Wieś

Wolbrom

Zabierzów

Zielonki

WOJEWóDZKI PLAN
GOSPODARKI
ODPADAMI

POWIATOWE PLANY
GOSPODARKI
ODPADAMI

Chrzanowski

Krakowski (ziemski)

Olkuski

 

POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ