POWRóT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ


POMNIKI PRZYRODY

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody.

W stosunku do pomników przyrody zabronione jest:  

  • niszczenie, uszkadzanie lub przekształcanie obiektu,
  • uszkadzanie lub zanieczyszczanie gleby,
  • wysypywanie, zakopywanie i wylewanie odpadów,
  • zaśmiecanie obiektu i terenu wokół niego,
  • wznoszenie budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych, mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony, bądź spowodować degradacje krajobrazu.

Za obszar na którym obowiązują powyższe zakazy w odniesieniu do drzew przyjmuje się zasięg korony drzewa (nie mniej niż 15 m od pnia), w odniesieniu do innych obiektów – ich granice.

Twórcą pojęcia "pomnik przyrody" jest Aleksander von Humboldt, niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf. Jako jeden z pierwszych zwracał uwagę na konieczność ochrony przyrody, a terminu "pomnik przyrody" użył pod wpływem niezapomnianego wrażenia, jakie na nim wywarły olbrzymie, sędziwe drzewa oglądane w Ameryce Południowej podczas podróży w latach 1799-1804.

Wielkość drzewa jest jednak tylko jednym z powodów objęcia drzewa ochroną. Jeżeli drzewo wyróżnia się z otoczenia np. ciekawym kształtem, historią, stoi w interesującym, często odwiedzanym miejscu to również można uznać je za pomnik przyrody, pomimo mniejszych rozmiarów.  

 

GMINY

Alwernia

Babice (21)

Bolesław

Bukowno (1)

Chrzanów

Czernichów

Gołcza (0)

Iwanowice (3)

Jerzmanowice-Przeginia (41)

Klucze (14)

Kraków (174)

Krzeszowice (64)

Liszki (9)

Michałowice (8)

Olkusz (42)

Skała (15)

Sułoszowa

Trzebinia (19)

Trzyciąż

Wielka Wieś (26)

Wolbrom

Zabierzów (47)

Zielonki (18)

 

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące na pomnik przyrody:

gatunek

obwód na wys.
1,3 m nad ziemią

brzoza brodawkowata; klon zwyczajny; osika; wiąz szypułkowy, górski, polny  

220

brzoza omszona

190

buk zwyczajny; dąb bezszypułkowy; jodła; lipy; modrzew; sosna zwyczajna;
świerk; wierzba biała, krucha, iwa

310

czeremcha; czereśnia; głóg; jabłoń; leszczyna; szakłak

100

dąb szypułkowy;  topola biała, czarna

380

grab

200

grusza; klon polny; jarząb pospolity

160

jesion; jawor

250

 

POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ