POWRóT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ


REZERWATY PRZYRODY

Na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej znajduje się 31 rezerwatów przyrody:

WOJEWóDZTWO MAŁOPOLSKIE

1) Bielańskie Skałki
Bielany (Kraków). Utworzony w 1957 r. ścisły rezerwat leśny o pow. 1,73 ha.
Ochronie podlega proces sukcesji roślinności na południowym stoku Srebrnej Góry.

2) Panieńskie Skały

Wola Justowska (Kraków). Utworzony w 1953 r. rezerwat krajobrazowy, częściowy o pow. 6,41 ha.
Chroni naturalny las liściasty i malownicze skałki wapienne.

3) Skałki Przegorzalskie

Przegorzały (Kraków). Utworzony w 1959 r. rezerwat florystyczny, częściowy o pow. 1,38 ha.
Chroni naskalną roślinność kserotermiczną.

4) Skołczanka

Tyniec (Kraków). Utworzony w 1957 r. rezerwat „stepowy”, częściowy o pow. 36,52 ha.
Chroni lasy grądowe, roślinność kserotermiczną i rzadkie owady (szczególnie motyle).

5) Dolina Potoku Rudno

Gm. Alwernia, Czernichów, Krzeszowice. Utworzony w 2001 r. rezerwat leśno-krajobrazowy, częściowy o pow. 95,94 ha.
Chroni dolinę potoku Rudno porośniętą łęgiem olszowym.

6) Kajasówka

Pomiedzy Przeginią Duchowną i Czułówkiem, Gm. Czernichów. Utworzony w 1962 r. rezerwat przyrody nieożywionej, częściowy o pow.  11,83 ha.  
Ochronie podlega unikalny zrąb tektoniczny pokryty roślinnością kserotermiczną.

7) Bukowica

Gm. Babice. Utworzony w 1987 r.. rezerwat leśny, częściowy o pow. 22,76 ha., położony w zachodniej części Garbu Terczyńskiego. Obejmuje wzgórze triasowe porośnięte dorodnym lasem bukowym, wychodnie skalne i nieczynny kamieniołom z licznymi małymi jaskiniami.

8) Dolina Mnikowska

Okolice miejscowości Czułów,  Mników w gminie Liszki. Utworzony w 1963 r. rezerwat krajobrazowy, częściowy o pow. 20,41 ha. Obejmuje wąwóz krasowy (dolina rzeki Sanki) z malowniczymi skałami i jaskiniami, lasami grądowymi, zbiorowiskami muraw kserotermicznych, naskalnych i zarośli ciepłolubnych.

9) Lipowiec

Okolice miejscowości Wygiełzów i Babice w gminie Babice. Utworzony w 1933 r. i ponownie powołany w 1959 r. rezerwat leśny, częściowy o pow. 11,36 ha.  
Chroni wapienne wzgórze porośnięte naturalnym lasem bukowym.

10) Skała Kmity

Położony  miedzy Zabierzowem a Szczyglicami w gminie Zabierzów. Utworzony w 1959 r. rezerwat krajobrazowy, częściowy o pow. 19,47 ha.
Chroni fragment przełomu Rudawy przez Garb Terczyński.

11) Zimny Dół

Czułów-Skały, gm. Liszki. Utworzony w 1991 r. rezerwat przyrody nieożywionej o pow. 2,22 ha.
Chroni charakterystyczne formy skalne.

12) Dolina Eliaszówki

Między Czerną a Paczółtowicami w gminie Krzeszowice. Utworzony w1989 r. rezerwat leśny, częściowy o pow. 107,20 ha.
Chroni zespół buczyny karpackiej i ciepłolubnej, grądu, łęgu olszowo-jesionowego oraz skały wapienne o urozmaiconych formach.

13) Dolina Kluczwody

Między Gackami i Wierzchowiem w gm. Zabierzów. Utworzony w 1989 r. rezerwat leśny, częściowy o pow. 35,29 ha.
Chroni  charakterystyczny krajobraz wraz z zespołem lasu grądowego oraz fragmentami naskalnych zbiorowisk kserotermicznych.

14) Dolina Racławki

Między Dubiem a Paczółtowicami w gminie Krzeszowice. Utworzony w 1990 r. rezerwat krajobrazowy, częściowy o pow. 472,66 ha.
Chroni naturalne lasy bukowe, murawy kserotermiczne i zarośla.

15) Dolina Szklarki

Pomiędzy Jerzmanowicami a Szklarami, gm. Jerzmanowice-Przeginia. Utworzony w 1989 r. rezerwat leśny, częściowy o pow. 45,39 ha.
Chroni zespoły buczyny karpackiej, ciepłolubnej oraz fragment grądu i jaworzyny górskiej.

16) Wąwóz Bolechowicki

Bolechowice, gm. Zabierzów. Utworzony w 1968 r. rezerwat krajobrazowy, częściowy o pow. 21,31 ha.
Chroni malownicze formy skalne (Brama Bolechowicka), lasy sosnowo-dębowe, roślinność naskalną.

17) Michałowiec

Michałówka, gm. Trzyciąż. Utworzony w 1959 r. rezerwat florystyczny, częściowy o pow. 12,60 h.
Utworzony w celu ochrony bogatego stanowiska obuwika pospolitego.

18) Ostra Góra

Przy drodze Myślachowice-Psary, gm. Trzebinia. Utworzony w 1959 r. rezerwat o pow. 7,22 ha.
Chroni naturalny drzewostan bukowy z 15 gatunkami roślin chronionych.


WOJEWóDZTWO ŚLĄSKIE

1) Borek

Radoszewnica, gm. Koniecpol. Utworzony w 1953 r. rezerwat leśny o pow. 64,70 ha.
Chroni bór mieszany z udziałem dębu szypułkowego i lipy oraz fragmenty olsu i łęgu olchowego z udziałem jesionu.

2) Bukowa Kępa

Łączki, gm. Janów. Utworzony w 1996 r. rezerwat leśny, o pow. 52,84 ha.
Chroni lasy bukowe na podłożu wapiennym i lessowym

3) Cisy w Hucie Starej

Huta Szklana, gm. Koziegłowy. Utworzony w 1957 r. rezerwat leśny o pow. 1,70 ha.
Chroni naturalne stanowisko cisa pospolitego w drzewostanie wilgotnego lasu mieszanego.

4) Góra Chełm

Hutki Kanki, gm. Łazy. Utworzony w 1957 r. rezerwat leśny o pow. 12 ha.
Chroni las bukowy porastający malownicze wzgórze wapienne.

5) Góra Zborów

Kroczyce, gm. Podlesice. Utworzony w 1957 r. rezerwat przyrody nieożywionej o pow. 45 ha.  
Chroni kulminacje wapieni górnojurajskich o bogatej rzeźbie krasowej, porośnięte roślinnością naskalną, murawami i zaroślami kserotermicznymi.

6) Kaliszak

Apolonka, gm. Janów. Utworzony w 1954 r. rezerwat leśny, o pow. 14,64 ha.
Chroni naturalny starodrzew sosnowo-dębowy z udziałem jodły, modrzewia, świerka, buka i grabu.

7) Ostrężnik

Ostrężnik, gm. Janów. Utworzony w 1960 r. rezerwat krajobrazowo- leśny o pow. 3,85 ha.
Chroni wzgórze wapienne z ruinami warowni z XIV wieku, jaskinią i okresowym źródłem, porośnięte lasem bukowo-grabowym.

8) Parkowe

Potok Złoty, gm. Janów. Utworzony w 1957 r. rezerwat krajobrazowy, o pw. 153,22 ha.
Chroni część doliny rzeki Wiercicy z jej źródłami, różnorodnymi formami skalnymi i jaskiniami, porośniętą lasami o charakterze naturalnym.

9) Ruskie Góry

Złożeniec, gm. Pilica. Utworzony w 2000 r. rezerwat leśny, o pow. 153,65 ha.
Chroni płaty żyznej buczyny sudeckiej i jaworzyny górskiej.

10) Smoleń

Smoleń, gm. Pilica. Utworzony w 1960 r. rezerwat krajobrazowo- leśny, o pow. 4,32 ha.
Obejmuje wzgórze jurajskie z ruinami zamku, porośnięte buczyną.

11) Sokole Góry

Olsztyn. Utworzony w 1953 r. rezerwat leśny, o pow. 215,95 ha.
Chroni wzgórza wapienne z licznymi formami krasu powierzchniowego i podziemnego, porośnięte buczyną sudecką i storczykową oraz grądem.

12) Wielki Las

Zalesice, gm. Przyrów. Utworzony w 1953 r. rezerwat leśny, o pow. 32,12 ha.
Chroni kompleks wilgotnych lasów łęgowo-olsowych na obszarze źródliskowym.

13) Zielona Góra

Kusięta, gm. Olsztyn. Utworzony w 1953 r. rezerwat leśny, o pow. 19,66 ha.
Chroni wzgórze wapienne z oryginalnymi formami skalnymi i jaskiniami, porośnięte ciepłolubną roślinnością murawowo-zaroślową i leśną (buczyna, grąd).
 

POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ