POWRóT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ


STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt. Ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody.  

Na terenie Jury Krakowskiej utworzone zostało 8 stanowisk dokumentacyjnych:  

Kamieniołom w Piekarach – Utworzone w 1998 r. w gminie Liszki. Obejmuje stary kamieniołom i skalisty stok (górnojurajskie wapienie skaliste i uławicone). W kamieniołomie znajduje się wejście do sztolni z końca XIX w. o długości 55 m, dostępnej do zwiedzania.   

Odsłonięcie geologiczne – Utworzone w 1998 r. na wzgórzu koło wsi Podłęże w gminie Alwernia. Odsłonięcie geologiczne i stanowisko paleontologiczne, profil najwyższej jury środkowej i niższego piętra jury górnej, z bardzo bogata fauną, zwłaszcza amonitów  

Kamieniołom „Nowa Krystyna” – Utworzone w 1998 r. w Tenczynku. Chroni stary kamieniołom w  lesie. Piaskowce wapniste i wapienie piaszczyste z bogata fauną małży, ramienionogów, belemnitów, amonitów.  

Odsłonięcie „Na Czerwieńcu” – Utworzone w 1998 r. w gminie Krzeszowice w kompleksie leśnym przy wierzchołku wzgórza Czerwieniec kolo tenczynka. Skały wapienne, wapienno-piaszczyste, piaskowce wapniste i wapienie piaszczyste z bardzo bogatą fauną małży, ramienionogów, belemnitów, ślimaków, amonitów.  

Kamieniołom w Trojanowiczach – Utworzone w 1998 r. w gminie Zielonki. Obejmuje ścianę starego kamieniołomu przy drodze Kraków-Skała. Wapienie skaliste górnej jury, wapienie z otoczakami, zlepieniec i wapien gruzłowaty górnej kredy (klasyczny profil wapieni turonu).   

Odsłonięcie martwicy wapiennej – Utworzone w 1998 r. w Radwanowie, w Dolinie Szklarki, gmina. Zabierzów. Martwica zawiera bogate zespoły mięczaków holoceńskich; w spągowej części profilu występuje malakofauna wczesnego holocenu.   

Odsłonięcie „Porfir przy granicy” – Utworzone w 1998 r. w Radwanowie, w dolinie Szklarki, gmina Zabierzów. Wapienie dolnokarbońskie przecięte żyłą (dajką) porfirową wieku permskiego.   

Kamieniołom „Z uskokiem” – Utworzone w 1998 r.  przy drodze Sanka-Zalas w gminie Krzeszowice. Masywne porfiry, wapienno-okruchowe osady jury środkowej i górnej – zlepieńce i piaskowce wapniste z bogata fauną amonitów, ramienionogów, małży, belemnitów, ślimaków.  

Przy zwiedzaniu stanowisk dokumentacyjnych w kamieniołomach należy pamiętać o zakazie
zbierania skał i skamieniałości.

 

POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ