POWRóT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ


UŻYTKI EKOLOGICZNE


Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.  

Ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody.

Jak powołać użytek ekologiczny? 
 

Na terenie małopolskiej części Jury utworzone zostało 5 użytków ekologicznych:

1) Pustynia Błędowska, utworzony w 1995 r. na terenie gminy Klucze, obejmuje południową część pustyni o powierzchni 683,91 ha. Celem utworzenia  użytku jest  zachowanie form i gatunków pustynnych na części pustyni ulegającej sukcesji leśnej.  

2) Stanowisko lilii złotogłów na Garbie Tenczyńskim, utworzony w 1998 r. na powierzchni 3,57 ha w gminie Zabierzów. Chroni wąwóz krasowy położony na północnym stoku Garbu Tenczyńskiego
z bogatym stanowiskiem lilii złotogłów.  

3) Obszar występowania pleszczotki górskiej, utworzony w 1997 r. przez Radę Gminy Bolesław,
o powierzchni 5,60 ha. Chroni miejsce występowania pleszczotki górskiej na terenach hałdy „Bolesław”.   

4) Uroczysko Podgołogórze, utworzony w 2001 r. przez Radę Gminy Zabierzów, o powierzchni 6,75 ha. W celu ochrony stawów i trzcinowisk, łąk podmokłych, bagiennego lasu olszowego
i odłogów.  

5) Uroczysko w Rząsce, utworzony w 2001 na powierzchni 59,10 ha, w gminach Zabierzów
i Kraków
dla ochrony jednego z dwóch stanowisk fiołka bagiennego w Polsce. Sąsiaduje z użytkiem ekologicznym Uroczysko w Rząsce.  


 Na terenie śląskiej części Jury utworzone zostały 23 użytki ekologiczne:

1) Bagna w Antoniowie, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2001 na powierzchni 3,09 ha,
w gminie Dąbrowa Górnicza. Chroni torfowisko przejściowe i niskie ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin, w tym licznych gatunków chronionych oraz reliktowych gatunków mszaków.

2) Młaki nad Pogorią I, utworzony w 2002, na powierzchni 7 ha, w gminie Dąbrowa Górnicza
przez Radę Miejską Dąbrowy Górniczej. Chroni młaki z nagromadzeniem ginących i rzadkich gatunków roślin.

3) Pogoria II, utworzony w 2002, na powierzchni 40 ha w gminie Dąbrowa Górnicza przez Radę Miejską Dąbrowy Górniczej, w celu ochrony zbiornika wodnego Pogoria II wraz z otoczeniem jako siedlisko ptactwa wodnego oraz miejsce występowania rzadkich i chronionych gatunków roślin
i zwierząt.

4) Źródliska w Zakawiu, utworzony w 2004, na powierzchni 1,69 ha, w gminie Dąbrowa Górnicza. Chroni Obszar źródliskowy stanowiący strefę zasilania rzeki Bobrek wraz z cennymi ekosystemami towarzyszącymi strefie wysięku wód oraz ze stanowiskami roślin i zwierząt chronionych.

5) Przygiełka, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2002, na powierzchni 11,75 ha,
w gminie Myszków.  Chroni torfowisko przejściowe ze stanowiskami regionalnie rzadkich
i ustępujących gatunków roślin.

6) Bór Pohulanka, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2002, na powierzchni 2,58 ha,
w gminie Myszków. Chroni torfowisko przejściowe i bór bagienny ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

7) Olszynka, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2002, na powierzchni 0,99 ha,
w gminie Myszków. Chroni łęg olszowy ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

8) Misiowa, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2002, na powierzchni 3,36 ha,
w gminie Koniecpol.  Chroni bagno ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

9) Torfowisko, Utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2002, na powierzchni 0,35 ha,  
w gminie Koniecpol. Chroni torfowisko i zbiornik wodny ze stanowiskami regionalnie rzadkich
i ustępujących gatunków roślin.

10) Zapadliska, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2002, na powierzchni 3 ha,
w gminie Poczesna. Chroni torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

11) Mokradła I, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2002, na powierzchni 6,41 ha,
w gminie Poraj. Chroni torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

12) Zapadliska I, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2002, na powierzchni 28,97 ha,
w gminie Poczesna. Chroni torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

13) Mokradła II, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2002, na powierzchni 2 ha,
w gminie Poraj. Chroni torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

14) Białe Błota, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2003, na powierzchni 2,47 ha,
w gminie Szczekociny.  Chroni łąkę i torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin

15) Mokradło, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2003, na powierzchni 0,49 ha,
w gminie Szczekociny. Chroni torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

16) Stawki, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2003, na powierzchni 0,41 ha,
w gminie Szczekociny. Chroni torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

17) Smuga, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2003, na powierzchni 0,74 ha,
w gminie Szczekociny. Chroni torowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

18) Kaczeniec, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2003, na powierzchni 0,45 ha,
w gminie Szczekociny. Chroni torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

19) Jeziorka, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2003, na powierzchni 0,31 ha,
w gminie Szczekociny. Chroni torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

20) Bagienko, Utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2003, na powierzchni 0,15 ha,
w gminie Szczekociny. Chroni torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

21) Góry Towarne, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2003, na powierzchni 10,38 ha,
w gminie Olsztyn. Chroni kompleks wzgórz krasowych z murawami naskalnymi i kserotermicznymi,
ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

22) Dąbrowa, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2003, na powierzchni 12,97 ha,
w gminie Lelów. Chroni torfowisko ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

23) Źródliska w Pilicy-Piaski, utworzony przez Wojewodę Śląskiego w 2004, na powierzchni 2,4 ha, w gminie Pilica. Chroni zespół źródeł w dolinie Pilicy ze stanowiskami regionalnie rzadkich
i ustępujących gatunków roślin.

 

POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ