POWRóT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ


JAK POWOŁAĆ UŻYTEK EKOLOGICZNY?

Zasady tworzenia użytków ekologicznych reguluje ustawa o ochronie przyrody (art. 6.1, 42, 44.1, 45.1).

Ustanowienie użytku następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody. Rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy określają nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród następujących zakazów:   

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;  
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;  
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;  
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;  
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;  
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;  
10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;  
11) umieszczania tablic reklamowych.  

Powyższe zakazy nie dotyczą:   

 • prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
 • realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony
  przyrody;  
 • zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;  
 • likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.  

Prawo do wnioskowania do rady gminy lub wojewody o utworzenie lokalnych form ochrony przyrody ma każdy obywatel. Może to zrobić radny, organizacja społeczna, grupa mieszkańców lub indywidualnie każdy z nas.

Procedura uznawania obiektu za użytek przez wojewodę jest dość długa. Rada Gminy może podjąć uchwałę bardzo szybko. W pierwszej kolejności należy więc rozważyć skierowanie wniosku do rady gminy. Jeżeli rada nie kwapi się do podjęcia uchwały, zawsze możemy zwrócić się o to do wojewody.

W celu objęcia obiektu ochroną należy do rady gminy złożyć pisemny wniosek o jego utworzenie. Wniosek ten powinien zawierać: określenie obiektu i jego granic, przedstawienie roli przyrodniczej pełnionej przez obiekt oraz propozycje zakazów i nakazów dotyczących ochrony obiektu.  

W tym celu:  

1) Gromadzimy jak najwięcej informacji o obiekcie (staramy się skorzystamy z fachowej porady przyrodników: botaników, ornitologów, entomologów, pracowników parków narodowych i krajobrazowych, instytutów naukowych) i wykonujemy dokumentację fotograficzną;  

2) Gromadzimy dokumenty:  

 • mapę terenu gminy w skali minimum 1:25000 (dostępne w wydziale dokumentacji geodezyjnej i 
  kartograficznej starostwa powiatowego),  
 • lokalizujemy na mapie obiekt i staramy się o szczegółowy wyrys  (mapkę geodezyjną),  
 • wypis z rejestru gruntów dla działki lub działek na których projektujemy objąć ochroną,  
 • jeżeli działka nie jest własnością gminy to staramy się przekonać właściciela o wartościach przyrodniczych tego obiektu i uzyskać jego pisemną zgodę na utworzenie obiektu chronionego (teoretycznie można ustanowić obiekt chroniony bez zgody właściciela, ale w praktyce jest to bardzo trudne),  
 • opis wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, dokumentację zdjęciową, informacje o możliwości wykorzystania obiektu dla celów edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, promocji gminy,  

3) Przygotowujemy formalny wniosek o utworzenie użytku ekologicznego, który kierujemy do przewodniczącego rady gminy celem uchwalenia przez radę. Wniosek powinien zawierać dokumenty wymienione w pkt. 2 oraz projekt uchwały. Nasz wniosek może nie zawierać dokumentów dotyczących wypisów z rejestru gruntów, ale wówczas termin rozpatrzenia wniosku zostanie przedłużony o czas potrzebny na sprawdzenie stanu własnościowego przez pracowników urzędu gminy.   
 
Wzór uchwały rady gminy o powołaniu użytku ekologicznego:

 

UCHWAŁA NR ..........
Rady Gminy  ...............
z dnia ...........
w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego.  


Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079 z późn. zm./ oraz w związku z art. 7 ust.1 pkt 1. i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy ................ uchwala co następuje:  

§ 1

Uznaje się za użytek ekologiczny pod nazwą ....................... fragment doliny rzeki .............. będący ostoją chronionych gatunków roślin i zwierząt, o  powierzchni 57,17 ha, położony w .........................   

§ 2

1. W skład użytku ekologicznego wchodzą działki jednostki ewidencyjnej ................ o powierzchni 0,70 ha.   
2. Szczegółowy przebieg granic użytku ekologicznego został przedstawiony graficznie w załączniku do uchwały. 

§ 3

Na obszarze użytku ekologicznego zabrania się:  
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;  
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;  
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;  
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;  
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;  
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;  
10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;  
11) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa .....................................  

Przewodniczący Rady Gminy………………………….  

 

Załączniki do uchwały Nr …
Rady Gminy ……………………
z dnia ……… 

w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego o nazwie „…………………………………………………”:  

1. Mapa z przebiegiem granicy ubytku ekologicznego.  
2. Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy ........... w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego o nazwie „…………………………………………………”

 

POWRóT NA STRONĘ GŁóWNĄ